Strona g³ówna · FORUM · FOTO galeria · Wyniki zawodów · Download ( wyniki ) · Dodaj newsaLipiec 22 2018 08:31:12
Nawigacja
Strona g³ówna
FORUM
FOTO galeria
Wyniki zawodów
Download ( wyniki )
Kontakt
Szukaj

Dodaj newsa
Dodaj link
FAQ
Uytkownikw Online
Goci Online: 2
Brak uytkownikw Online

Zarejestrowanych: 32530
Ostatni zarejestrowany: GetSpetle
Poszukujemy

Poszukujemy osób do wspó³pracy przy tworzeniu, redagowaniu strony. Czyli osób, które umieszcza³y by na stronie komunikaty z zawodów jakie odby³y siê na terenie ich okrêgów. Chêtnie bêdziemy umieszczaæ ( praktycznie po zalogowaniu mo¿na to robiæ samodzielnie ) wszelkie newsy z terenu. Z wielka chêci± umie¶cimy krótkie lub o ile kto¶ ma smyka³kê do pisania wywiady z lekkoatletami ( juniorzy, seniorzy, weterani ). Czekami na fotografie z imprez ( najlepiej zmniejszone do wymiarów max 600 px - 600 px.
Czekamy na relacje i newsy od Was.
W obronie godno¶ci
Inf. za www.sports.pl

Dzi¶ druga rozprawa dotycz±ca seksualnej afery w polskiej lekkoatletyce. Jesieni± 2005 roku S³awomir N. zosta³ oskar¿ony przez cztery zawodniczki o molestowanie. – Proponowa³, aby¶my siê z nim przespa³y. W zamian oferowa³ lepsze wyniki i opiekê na studiach – mówi³a prasie Ewa Nowakowska jedna z pokrzywdzonych lekkoatletek

Pierwsza rozprawa odby³a siê w listopadzie. Justyna Oleksy i Karolina Tymiñska – wystêpuj±ce w roli oskar¿ycielek – na sali s±dowej podtrzyma³y zarzuty wobec trenera. – Wyja¶ni³y¶my, w jaki sposób zdobywa³ nasze zaufanie i jak potem tego zaufania nadu¿y³ – mówi Oleksy. Jako ¶wiadek oskar¿enia zeznania z³o¿y³a tak¿e trzecia z zawodniczek – Joanna Grzesiak.
FORUM ( ponownie ) ruszy³o.

Ponownie ruszy³o FORUM. Niestety k³opoty ( bardzo du¿e ) z administracj± poprzedniego forum spowodowa³y ze bylismy zmuszenie do " postawienie " od podstaw. Mamy nadzieje, ¿e bêdzie " chodzi³o " stabilnie i rozrusza siê. Forum jest w fazie organizacji ale najwa¿niejsze dzia³y juz powsta³y. Forum dzia³a pod adresem www.forum.lekkoatletyka.com.pl
Ankieta

Zapraszam do oddawania swoich g³osów w ankiecie, któr± przygotowali¶my dla Was.
Rusza Internetowy Plebiscyt na Najpopularniejszego Lekkoatletê Polski

Ju¿ po raz VI ( chyba ??? ) nasz serwis organizuje Internetowy Plebiscyt na Najlepszego Lekkoatletê Polski. Na razie czekamy na propozycje kandydatów do tego tytu³u. Niebawem rusza g³osowanie.
Korzeniowski straci³ rekord
Australijczyk Nathan Deakes poprawi³ rekord ¶wiata w chodzie na 50 km, nale¿±cy do Roberta Korzeniowskiego. Podczas zawodów w Geelong uzyska³ czas 3:35.47.
Deakes, br±zowy medalista olimpijski z Aten na 20 km, poprawi³ o 16 sekund wynik Korzeniowskiego.

Czterokrotny mistrz olimpijski - Robert Korzeniowski osi±gn±³ rezultat 3:36.03 na mistrzostwach ¶wiata w Pary¿u w 2003 roku.
Stron 46 z 46 << < 43 44 45 46
Login
Nick

HasoNie jeste zarejestrowany?
Kliknij tutaj aby to zmieni.

Zapomniae haso?
Popro o nowe tutaj.
Losowe zdjcie
IMG_0209001.jpg
IMG_0209001.jpg
MP w triathlonie
Shoutbox
Musisz by zalogowany by mc pisa w shoutboxie.

Qesy54DMoo
14/09/2014 18:32
[url=http://www.escrimequ
ebec.qc.ca/pic/nike-free-
3.html]nike free 3[/url] [url=http://pdx.com.tr/im
ages/nike-free-3.html]nik
e free 3[/url] [url=http://kameracantasi
.com/images/nik


Qesy54DMoo
14/09/2014 03:04
[url=http://www.friendsof
carterbarron.org/video/fa
ke-ray-bans-for-kids.html
]fake ray bans for kids[/url]


Qesy54DMoo
14/09/2014 01:34
[url=http://www.lnyp.org/
misc/free-ray-ban-vector.
html]free ray ban vector[/url]


Qesy54DMoo
13/09/2014 21:04
[url=http://www.flinnsflo
wers.com/mailinglist/fake
-ray-bans-for-cheap.html]
fake ray bans for cheap[/url]


Qesy54DMoo
13/09/2014 17:34
[url=http://wilhos.com/im
ages/designer-louis-vuitt
on.html]designer louis vuitton[/url] [url=http://cumminsengine
ering.com/images/hermes-b
irkin-uk.html]hermes birkin uk[/url] [url=http:


Archiwum
POLECA - LEKKOATLETYKA.com.pl

.profesjonalna fotografia sportowa.


Copyright © 2001-2007
Stronê monitoruje stat24

Number of online users in last 3 minutes Number of online users in last 3 minutes