Strona g³ówna · FORUM · FOTO galeria · Wyniki zawodów · Download ( wyniki ) · Dodaj newsaLipiec 22 2018 08:32:03
Nawigacja
Strona g³ówna
FORUM
FOTO galeria
Wyniki zawodów
Download ( wyniki )
Kontakt
Szukaj

Dodaj newsa
Dodaj link
FAQ
Uytkownikw Online
Goci Online: 2
Brak uytkownikw Online

Zarejestrowanych: 32530
Ostatni zarejestrowany: GetSpetle
Nawrót nieszczê¶æ naszej nadziei medalowej?

Info Przegl±d Sportowy
Foto Andrzej K³ódkowski www.lekka.eu
Wydawa³o siê, ¿e rekordzista Polski w biegu na 400 m przez p³otki Marek Plawgo pasmo nieszczê¶æ ma ju¿ za sob±. Niestety okaza³o siê, ¿e jednak z naszych nadziei olimpijskich znowu narzeka na ból nogi, które nasili³y siê po niedawnych mistrzostwach Polski w Szczecinie.
- W sobotê musia³em przerwaæ treningi z powodu dotkliwego bólu w prawej nodze. Sam nie wiem do tej pory, jaka to dolegliwo¶æ. Nie ulega jednak w±tpliwo¶ci, ¿e wytworzy³ siê silny stan zapalny. We wtorek mam zaplanowan± wizytê w £odzi u doktora Krochmalskiego. Przewiduje, ¿e za³o¿y mi blokadê sterydow±, u¶mierzaj±c± ból – mówi Plawgo, który powinien wznowiæ treningi, ale nie ma pewno¶ci, czy naszemu br±zowemu medali¶cie mistrzostw ¶wiata z Osaki, znowu nie bêd± dokuczaæ bóle.
Mistrzostwa ¦wiata - Dzieñ szósty ostatni
W ostatnim dniu Mistrzostw nasi reprezentanci zdobyli kolejny medal. Dzisiaj Sylwester Bednarek zdoby³ srebrny medal w skoku wzwy¿
Mistrzostwa ¦wiata - dzieñ pi±ty. Mamy kolejny medal

Info za onet.pl. foto www.lekka.eu
Pawe³ Wojciechowski (SL WKS Zawisza Bydgoszcz) zdoby³ na swoim stadionie srebrny medal 12. lekkoatletycznych mistrzostw ¶wiata juniorów. Ku rado¶ci gospodarzy pokona³ o tyczce wysoko¶æ 5,40.
Konkurs wygra³ Niemiec Raphael Holzdeppe - 5,50, a br±zowy medal przypad³ jego rodakowi Karstenowi Dilli - 5,30.

Podopieczny Romana Dakiniewicza przysporzy³ polskim kibicom niema³ych emocji. Wiele osób wsta³o z miejsc, gdy Wojciechowski, maj±cy problemy ze skokiem na 5,20, szykowa³ siê do ostatniej, trzeciej próby. Tym razem nie spad³a i potem by³o ju¿ ³atwiej. 5,30 zawodnik Zawiszy zaliczy³ w pierwszym, a 5,40 w drugim podej¶ciu. To wystarczy³o, by siêgn±æ po wicemistrzostwo ¶wiata juniorów.
Niemiec Holzdeppe, zdecydowany faworyt, legitymuj±cy siê rekordem ¿yciowym 5,80, rozpocz±³ konkurs od wysoko¶ci 5,40, któr± pewnie pokona³ w pierwszej próbie. Kolejna - 5,50 zapewni³a mu z³oty medal.

Holzdeppe postanowi³ zaatakowaæ rekord mistrzostw ¶wiata juniorów i poprosi³ o zawieszenie poprzeczki na wysoko¶ci 5,72. Wszystkie trzy podej¶cia okaza³y siê nieudane.
Dzieki nim mamy z³oto

Na zdjêciu robert Szpak z Trenerem
- Nie chcê byæ najlepszy w¶ród juniorów, chcê byæ na szczycie w seniorach, ale wiem, ¿e na to potrzeba czasu. Nie chcê niczego przyspieszaæ - mówi³ po wygranym konkursie Robert Szpak.

- Wa¿ne dla mnie jest to, ¿e w najwa¿niejszych zawodach uda³o mi siê pobiæ rekord ¿yciowy, a cieszy, ¿e to da³o mi tytu³ mistrza ¶wiata juniorów. Po prostu walczy³em. Przyjecha³em z drugim wynikiem na ¶wiecie, ale zdawa³em sobie sprawê z tego, ¿e to nic nie znaczy. Wszystko rozstrzyga³ konkurs i bezpo¶rednia rywalizacja - powiedzia³ podopieczny Miros³awa Szybowskiego.
Mistrzostwa ¦wiata - dzieñ czwarty sesja popo³udniowa

Mamy z³oto. W³a¶nie tak cieszy³ siê po ostatnim rzucie nasz z³oty medalista Robert Szpak po tym jak bijac o ponad dwa metry rekord zyciowy zdoby³ z³oty medal Mistrzostw ¦wiata Juniorów

Mistrzostwa ¦wiata - dzieñ czwarty sesja przed po³udniowa

Na zdjêciu Dawid Tomala przekraczaj±cy linie mety
W dniu dzisiejszym swój± rywalizacje rozpoczê³y siedmioboistki.
W kwalifikacjach skoku w dal startowa³a Anna Jagaciak, która pierwszym swoim skoku przekroczy³a odleg³o¶æ kwalifikacyjn± i skokiem na odleg³o¶æ 6,28 zapewni³a sobie start w finale tej konkurencji. W kwalifikacjach rzutu dyskiem startowa³a Izabela Ogórek. Niestety swojego wystêpu nie mo¿e uznaæ za udany. Niestety z wynikiem 44.32 zajê³a dopiero 28 miejsce. W chodzie na 10 km Dawid Tomala z rekordem ¿yciowym 42.33.60 zaj±³ siódme miejsce. Drugi z Polaków Wojciech Halman zaj±³ 21 miejsce pokonuj±c ten sam dystans w czasie 45.59 z najlepszym wynikiem w tym sezonie.
Mistrzostwa ¦wiata - dzieñ trzeci sesja popo³udniowa

W popo³udniowej sesji Mistrzostw doskonale spisa³a siê Anna Kie³basiñska, która bêd±c druga w swojej serii i poprawiaj±c o 0.09 sekundy swój rekord ¿yciowy awansowa³a do fina³u biegu na 200 m. W eliminacjach rzutu m³otem startowa³ Pawe³ Fajdek (Agros Zamo¶æ) i wynikiem 70.84 – awansowa³ do fina³u. Natomiast Norbert Rauhut pos³a³ m³ot na odleg³o¶æ 66.75
Na wyró¿nienie zas³uguj równie¿ Jacek Nabo¿ny, który w 10-cio boju zaj±³ 7 pozycje.
Mistrzostwa ¦wiata - dzieñ trzeci sesja przed po³udniowa

Na zdjêciu Norbert Rauhut pos³a³ m³ot na odleg³o¶æ 66.75
Dzisiejszy dzieñ zacz±³ siê od startu dziesiêcioboistów na dystansie 110 pp³. Szymon pobieg³ doskonale ustanawiaj±c swoj± " ¿yciówkê " z wynikiem 15.03. Jacek Nabo¿ny wygra³ swoj± seriê z wynikiem 15.02 i po tej konkurencji spad³ na pi±t± lokatê. A jego strata do miejsca dajacego medal br±zowy zwiêkszy³a siê do wyprzedzaj±cego go Niemca zwiêkszy³a siê do 118 pkt. Odby³y siê te¿ kwalifikacje kobiet i mê¿czyzn na 200 m. W czwartej serii Anna Kie³basiñska zajê³a drug± lokatê i bezpo¶rednio wesz³a do drugiej rundy. Jej wynik to 23.89. Druga nasza reprezentantka Monika Wedler w siódmej ostatniej serii by³a czwarta i do dalszej rundy awansowa³a dziêki czasowi jaki uzyska³a. Jej czas 24.14 co jest dwudziestym wynikiem kwalifikacji.
W elominacjach w trójskoku startowa³ Karol Hoffman i Wojciech Delimata. Ju¿ w pierwszej swojej próbie Karol uzyska³ odleg³o¶æ kwalifikuj±c±, a raczej przekroczy³ j± o 9 centymetrów skacz±c 15.59. Jest to nowy jego rekord ¿yciowy i czwarty wynik elimina. Jednak medal nie jest w jego zasiêgu poniewa¿ poprzedzaj±cy go zawodnicy skacz± na odleg³o¶æ 16.30 i 16.40. Drugi nasz reprezentant skoczy³a 15.06 co da³o mu 22 miejsce.

Mistrzostwa ¦wiata - dzieñ drugi sesja popo³udniowa

w popo³udniowej sesji bardzo dobrze spisa³a siê nasz o¶miusetrmetrowiec Adam Kszczot ( na zdjêciu ), który bardzo pewnie awansowa³ do fina³u z drugim czasem i z nowym rekordem ¿yciowym. Patrzac na wyniki eliminacji poza zasiêgiem wydaje sie byæ Abubaker Kaki Khamis, ale o Adam mo¿e w³aczyæ siê w walkê o jeden z medali. W rzucie dyskiem blisko w±skiego o¶mioosobowego fina³u by³ Mateusz Suchocki. Pos³a³ on dysk na odleg³o¶æ 54,65, ale aby znale¿æ siê w najlepszej ósemce ¶wiata musia³ by rzuciæ 56,42 bo taki wynik da³ by mu 8 pozycje. Niestety poni¿ej oczekiwañ i swoich mo¿liwo¶ci spisuje siê Szymon Czapiewski, który po piêciu konkurencjach zajmuje ostatni± 19 pozycje z dorobkiem 3422 pkt.
Mistrzostwa ¦wiata - dzieñ drugi

W sesji przedpo³udniowej startowali nasi dziesiecioboi¶ci. Niestety reprezentant " Zawiszy " Szymon Czapiewski i Rekordzista Polski po biegu na 100, skoku w dal i pchniêciu kula zajmuje dopiero siedemnaste miejsce. Natomiast drugi z naszych reprezentantów Jacek Nabo¿y jest dziesi±ty z 2295 punktami.
Dobrze spisa³ siê nasz 400 pp³ Micha³ Pietrzak, który z wynikiem 51,89 wygra³ swoja serie i ustanowi³ swój nowy rekord ¿yciowy. Jego wynik to szósty wynik w rundzie kwalifikacyjnej. Minimum w pierwszym rzucie kwalifikacji uzyska³ tak¿e nasz oszczepnik Robert Szpak który rzuci³ 72,29 m i jest to najlepszy wynik kwalifikacji. Naomiast drugi nasz reprezentant Piotr Frackiewicz by³ dopiero 21 z wynikiem 61,53. Do fina³u Piotrowi brak³o 6,5 metra.
Na zdjêciu Piotr Frackiewicz podczas ostatniego swojego rzutu na Mistrzostwach ¦wiata
Stron 4 z 46 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
Login
Nick

HasoNie jeste zarejestrowany?
Kliknij tutaj aby to zmieni.

Zapomniae haso?
Popro o nowe tutaj.
Losowe zdjcie
Maraton-Torunski613.jpg
Maraton-Torunski613.jpg
Maraton Toruñski - 20 maja 2007
Shoutbox
Musisz by zalogowany by mc pisa w shoutboxie.

Qesy54DMoo
14/09/2014 18:32
[url=http://www.escrimequ
ebec.qc.ca/pic/nike-free-
3.html]nike free 3[/url] [url=http://pdx.com.tr/im
ages/nike-free-3.html]nik
e free 3[/url] [url=http://kameracantasi
.com/images/nik


Qesy54DMoo
14/09/2014 03:04
[url=http://www.friendsof
carterbarron.org/video/fa
ke-ray-bans-for-kids.html
]fake ray bans for kids[/url]


Qesy54DMoo
14/09/2014 01:34
[url=http://www.lnyp.org/
misc/free-ray-ban-vector.
html]free ray ban vector[/url]


Qesy54DMoo
13/09/2014 21:04
[url=http://www.flinnsflo
wers.com/mailinglist/fake
-ray-bans-for-cheap.html]
fake ray bans for cheap[/url]


Qesy54DMoo
13/09/2014 17:34
[url=http://wilhos.com/im
ages/designer-louis-vuitt
on.html]designer louis vuitton[/url] [url=http://cumminsengine
ering.com/images/hermes-b
irkin-uk.html]hermes birkin uk[/url] [url=http:


Archiwum
POLECA - LEKKOATLETYKA.com.pl

.profesjonalna fotografia sportowa.


Copyright © 2001-2007
Stronê monitoruje stat24

Number of online users in last 3 minutes Number of online users in last 3 minutes