Strona g³ówna · FORUM · FOTO galeria · Wyniki zawodów · Download ( wyniki ) · Dodaj newsaLipiec 22 2018 08:24:39
Nawigacja
Strona g³ówna
FORUM
FOTO galeria
Wyniki zawodów
Download ( wyniki )
Kontakt
Szukaj

Dodaj newsa
Dodaj link
FAQ
Uytkownikw Online
Goci Online: 3
Brak uytkownikw Online

Zarejestrowanych: 32530
Ostatni zarejestrowany: GetSpetle
Zdjêcia z Mistrzostw Polski Juniorów

I wreszcie mamy co pokazaæ i na co zaprosiæ bywalców tej strony.
Dzisiaj zdjêcia ( ponad 1000 ) z pierwszego i czê¶ci trzeciego dnia Mistrzostw Polski Juniorów w Toruniu. Zapraszamy do ogl±dania. Niebawem obiecujemy nastê
Link podajemy ni¿ej w " czytaj wiêcej "
Ostatnia seria zdjêæ z OOM

Foto Andrzej K³ódkowski
Zapraszamy do zapoznania siê z ostatni± seri± zdjêæ z OOM w Bydgoszczy. Jest ich sporo bo blisko tysi±c. Mam nadzieje, ¿e nie padn± nam serwery ;). Zdjêcia mo¿na obejrzeæ POD ADRESEM TYM JEST GALERIA. I przypominamy jeszcze, ¿e na galerie z drugiego dnia mo¿na traficz przez ten link Galeria DRUGIEGO dnia
.
Za nied³ugo je¶li bêdzie zainteresowanie bêd± zdjêcia z MPJ w Toruniu.
Mistrzostwa Polski Juniorów
Niebawem bêd± w serwisie zdjêcia z Mistrzostw Polski Juniorów jakie w ten weekend odbywaj± siê Toruniu. Zapraszamy
*
*
*
*
*
ZAPRASZAMY
Pierwsze dzieñ OOM w fotografii

Zamieszczamy fotografie z pierwszego dnia OOM. Zdjêcia s± w FOTO galerii ale tu jak widzimy mog± byæ pewne problemy z otwieraniem zdjêæ ale miejmy nadzieje ze bêd± one sporadyczne.
Jak bêd± trudno¶ci zapraszamy do tej galerii GALERIA FOTO - OOM 1
lub te¿ w drugiej galerii Druga galeria zdjeæ z pierwszego dnia GALERIA FOTO - OOM 2
Zdjêcia z ostatnich konkurencji pierwszego dnia mo¿na zobaczyæ tutaj Druga galeria zdjeæ z pierwszego dnia GALERIA FOTO - OOM 3
W sprawie zdjêæ proszê pisaæ na adres sklep@lekkoatletyka.com.pl Postaramy siê jak najszybciej odpowiedzieæ na e-miale Zdjêcia w wersji tradycyjnej ( papierowej ) lub elektronicznej mo¿na otrzymaæ jedynie przez ich zakup. O tym jakiej s± jako¶ci mo¿na przekonaæ siê ju¿ po tych miniaturkach a pod tym linkiem zamieszczamy jedno w praie oryginalnym rozmiarze ZDJÊCIE W ORYGINALNYCH ROZMIARACH

ps. Co do zdjêæ to naprawdê polecam wywo³aæ w ramkê plus paspartu ( nie ¿eby by³y to wielkie dzie³a sztuki ) ale w takiej oprawie ca³kiem nie¿le bêd± siê prezentowaæ. To nie to samo co ekran komputera proszê mi wierzyæ.
.............i po OOM

Trzy dni zmagañ wiele rekordów ¿yciowych i byæ mo¿e medal który jest ukoronowanie ciê¿kiej ca³orocznej pracy. Wszystkim gratulujemy i mam nadzieje ze jeste¶cie tak zadowoleni ze startu jak Andrzej Siódmiak ( na zdjêciu )z LKS Stal Mielec ( IV miejsce na 3000 m ).
Zdjêcia z OOM bêdziemy zamieszczaæ jak najszybciej tylko bêdzie to mo¿liwe.

Zapraszamy równie¿ na FORUM do TEMAT o OOM w Bydgoszczy
Je¶li kto¶ nie jes jeszcze zarejestrowany to proszê siê rejestrowaæ. Niestety trzeba poczekaæ troszkê na aktywacjê konta przez administratora FORUM

ps. Co do zdjêæ to naprawdê polecam wywo³aæ w ramkê plus paspartu ( nie ¿eby by³y to wielkie dzie³a sztuki ) ale w takiej oprawie ca³kiem nie¼le bêd± siê prezentowaæ. To nie to samo co ekran komputera proszê mi wierzyæ.

Poszukujemy zawodnika ze sztafety 4x400 z numerem 533 z PREFBET ¦niadowo i zawodniczki z biegu na 3 km o numerze startowym 642 z klubu AKL URsynów Warszawa i Andrzeja Siódmiaka ( na zdjêciu )z LKS Stal Mielec. Czekaj± zdjêcia ( gratisowe ) w wersji du¿ej oryginalnej.

OOM w Bydgoszczy

Wszystkich uczestników OOM zapraszamy niedlugo do galerii zdjêæ z tej imprezy. Od razu musimy uprzedziæ ze nie bêdzie zdjêæ z soboty ( tz bêda ale tylko te konkurencje które odby³y siê do godziny 11.15 ). Bêd± zdjêcia z pi±tku i niedzieli. Osoby, które chc± posiadaæ zdjêcia z tej imprezy prosimy o kontakt. W mailu prosimy o podanie konkurencji, numeru startowego .

Czytaj wiecej .....
Torpeda w przygotowania ....
PRZEGL¡D PRASY. PZLA w ostatniej chwili odwo³a³ obóz w japoñskich górach, gdzie polscy biegacze mieli szlifowaæ formê przed rozpoczynaj±cymi siê 8 sierpnia igrzyskami w Pekinie - donosi "Super Express".

- Przez z³± decyzjê naszych dzia³aczy uciekaj± nam miejsca w olimpijskim finale - mówi Zbigniew Król, trener polskich biegaczy. Jego podopieczni mieli tak zaplanowane zgrupowania, by w Pekinie osi±gn±æ najwy¿sz± formê.

- Zamiast tego mamy lecieæ z Polski, czyli z nizin, do spowitego smogiem Pekinu dziesiêæ dni przed startem, chocia¿ badania medyczne wykaza³y, ¿e najlepiej przybyæ tam tu¿ przed rywalizacj± - dodaje Król.

Trener Polskich biegaczy jest oburzony decyzj± PZLA. - Najbardziej przykre jest to, ¿e dos³ownie w ostatniej chwili nagle dowiedzieli¶my siê, ¿e to zgrupowanie zosta³o wykre¶lone z planów szkoleniowych, które z³o¿yli¶my pó³ roku wcze¶niej - mówi.

Jego s³owom zaprzecza Henryk Olszewski, szef szkolenia PZLA, który twierdzi, ¿e grupa o obozie w Japonii poinformowa³a zwi±zek w czerwcu i nie by³o ju¿ miejsc w o¶rodku. PZLA zaproponowa³ biegaczom do³±czenie do innej grupy lec±cej do o¶rodka w Kochi. Król zrezygnowa³ z tej mo¿liwo¶ci ze wzglêdu na panuj±ce tam upa³y i wielk± wilgotno¶æ.

PZLA swoj± decyzj± najbardziej skrzywdzi³ samych biegaczy. Lidia Chojecka, Wioletta Frankiewicz-Janowska i Pawe³ Czapiewski to medali¶ci imprez mistrzowskiej rangi i w Pekinie mieli walczyæ o medale. Czapiewski sprzeda³ nawet swoje mieszkanie, by jak najlepiej przygotowaæ siê igrzysk.
Utrudniaj± walkê o medal

PRZEGL¡D PRASY. Trenerzy Anny Jesieñ i Anny Rogowskiej bêd± mieszkaæ poza wiosk± olimpijsk±. - Szkoda, ¿e rzucane nam s± k³ody pod nogi w³a¶nie teraz, kiedy pojawi³a siê du¿a szansa na medal - mówi w "Przegl±dzie Sportowym" Pawe³ Jesieñ, trener i m±¿ Anny Jesieñ.
Jak trenuja nasi sprinterzy
"Warunki na zgrupowaniach mieli¶my bardzo dobre i nie jest prawd±, ¿e dach przecieka³, zw³aszcza ¿e prawie w ogóle nie pada³o" - ten cytat z filmu "Mi¶" pasuje do przygotowañ polskich sprinterów przed igrzyskami w Pekinie, którzy na treningi doje¿d¿aj± taksówkami. Wszystko przez fatalny stan kasy PZLA.

¦wietna forma polskich tyczkarek przed igrzyskami


Info za www.onet.pl Foto Andrzej K³ódkowski www.lekka.eu
Bardzo dobr± obsadê mia³ wtorkowy mityng Super Grand Prix IAAF na Stadionie Olimpijskim w Sztokholmie. Lekkoatleci, którzy szykuj± siê do startu w pekiñskich igrzyskach, uzyskali kilka najlepszych w tym roku wyników na ¶wiecie. W zawodach b³ysnê³y form± polskie tyczkarki.
W ostatnim przedolimpijskim te¶cie z dobrej strony zaprezentowa³y siê polskie tyczkarki Monika Pyrek i Anna Rogowska, które stanê³y na podium.

Rogowska odpad³a z rywalizacji przy 4,60 m. Natomiast Monika Pyrek walczy³a najd³u¿ej z "caryc± tyczki" Jelen± Isinbajew±. Pyrek zakoñczy³a zawody z wynikiem 4,70 m przegrywaj±c z Rosjank± o 15 cm.
Mimo czwartego miejsca polskiej sztafety kobiet 4x100 m w mityngu Super Grand Prix IAAF w Sztokholmie, trener Tadeusz Cuch oceni³, ¿e by³ to bardzo udany wystêp. Zwyciê¿y³ zespó³ z³o¿ony z reprezentantek Bahamów i Jamajki przed dwoma amerykañskimi.

Polki, które bieg³y w sk³adzie: Ewelina Klocek, Daria Korczyñska (obie WKS ¦l±sk Wroc³aw), Dorota Jêdrusiñska (AZS Poznañ) i Marta Jeschke (SKLA Sopot), uzyska³y czas 43,24.

- Pomimo czwartej lokaty by³ to bardzo udany wystêp, zw³aszcza ¿e pierwszy po wyczerpuj±cym zgrupowaniu. Dziewczêta uzyska³y najlepszy swój wynik w tym roku. Ze Sztokholmu jedziemy do Londynu by powtórzyæ ten rezultat, albo uzyskaæ jeszcze lepszy - powiedzia³ Tadeusz Cuch, który szykuje zawodniczki do olimpijskiego startu.

Zdaniem trenera zespó³ jest na bardzo dobrej drodze, chocia¿ - jak zaznaczy³ - nie jest jeszcze wszystko perfekcyjne. "Musimy poæwiczyæ przekazywanie pa³eczki, ale i tak dzisiaj nie by³o ¼le. Dziêki dobrym zmianom uzyskali¶my taki wynik".

Startuj±ca na pierwszej zmianie Ewelina Klocek mia³a radosn± minê. "To by³ bardzo dobry bieg i wszystkie jeste¶my zadowolone. Teraz wiemy, ¿e staæ nas na wiêcej".

Zwróciæ uwagê nale¿y tak¿e na wynik polskiej sztafety 4x100 metrów. Polacy w sk³adzie Marcin Nowak, £ukasz Chy³a, Marcin Jêdrusiñski, Dariusz Kuæ uzyskali czas 38,61 przegrywaj±c jedynie z dwiema sztafetami ze Stanów Zjednoczonych.

Indywidualnie £ukasz Chy³a (SKLA Sopot) wynikiem 10,32 zwyciê¿y³ w czwartej serii biegu na 100 m podczas mityngu Super Grand Prix IAAF na Stadionie Olimpijskim w Sztokholmie. Trzecie miejsce zaj±³ Marcin Nowak (AZS AWF Kraków) - 10,45.

W trzeciej serii na czwartej pozycji bieg ukoñczy³ Marcin Jêdrusiñski (¦l±sk Wroc³aw) - 10,41, a na szóstej Kamil Masztak (AZS AWF Poznañ) - 10,57.

Polscy sprinterzy wystartuj± jeszcze w sztafecie 4x100 m, która bêdzie ostatni± konkurencj± rozgrywanego od 1967 roku mityngu DN Galan.

Organizatorzy zawodów za pobicie rekordów stadionu nagradzali zawodników dziesiêciokaratowymi diamentami.
Stron 3 z 46 < 1 2 3 4 5 6 > >>
Login
Nick

HasoNie jeste zarejestrowany?
Kliknij tutaj aby to zmieni.

Zapomniae haso?
Popro o nowe tutaj.
Losowe zdjcie
OOM0726_114.jpg
OOM0726_114.jpg
OOM Szczecin - Dzieñ Drugi
Shoutbox
Musisz by zalogowany by mc pisa w shoutboxie.

Qesy54DMoo
14/09/2014 18:32
[url=http://www.escrimequ
ebec.qc.ca/pic/nike-free-
3.html]nike free 3[/url] [url=http://pdx.com.tr/im
ages/nike-free-3.html]nik
e free 3[/url] [url=http://kameracantasi
.com/images/nik


Qesy54DMoo
14/09/2014 03:04
[url=http://www.friendsof
carterbarron.org/video/fa
ke-ray-bans-for-kids.html
]fake ray bans for kids[/url]


Qesy54DMoo
14/09/2014 01:34
[url=http://www.lnyp.org/
misc/free-ray-ban-vector.
html]free ray ban vector[/url]


Qesy54DMoo
13/09/2014 21:04
[url=http://www.flinnsflo
wers.com/mailinglist/fake
-ray-bans-for-cheap.html]
fake ray bans for cheap[/url]


Qesy54DMoo
13/09/2014 17:34
[url=http://wilhos.com/im
ages/designer-louis-vuitt
on.html]designer louis vuitton[/url] [url=http://cumminsengine
ering.com/images/hermes-b
irkin-uk.html]hermes birkin uk[/url] [url=http:


Archiwum
POLECA - LEKKOATLETYKA.com.pl

.profesjonalna fotografia sportowa.


Copyright © 2001-2007
Stronê monitoruje stat24

Number of online users in last 3 minutes Number of online users in last 3 minutes