Strona g³ówna · FORUM · FOTO galeria · Wyniki zawodów · Download ( wyniki ) · Dodaj newsaLipiec 22 2018 08:30:15
Nawigacja
Strona g³ówna
FORUM
FOTO galeria
Wyniki zawodów
Download ( wyniki )
Kontakt
Szukaj

Dodaj newsa
Dodaj link
FAQ
Uytkownikw Online
Goci Online: 2
Brak uytkownikw Online

Zarejestrowanych: 32530
Ostatni zarejestrowany: GetSpetle
Kontrala przed³u¿ona
Do 9 stycznia zosta³a przed³u¿ona kontrola Ministerstwa Sportu i Turystyki w Polskim Zwi±zku Lekkiej Atletyki - poinformowa³a rzecznik prasowy MSiT Ma³gorzata Pe³echaty.

Wed³ug wstêpnych zapowiedzi rozpoczêta 1 pa¼dziernika kontrola mia³a potrwaæ do 19 grudnia, ale "ze wzglêdu na obszerno¶æ i z³o¿ono¶æ materia³u urzêdnicy potrzebuj± trochê wiêcej czasu" - doda³a Pe³echaty.

To drugi etap sprawdzania dzia³alno¶ci zwi±zku. Pierwszy, do¶æ krótki, mia³ miejsce w po³owie maja i zosta³ zawieszony z uwagi na kontrolê Urzêdu Skarbowego oraz audyt. Jak wyja¶ni³ wówczas PAP sekretarz stanu w ministerstwie sportu Zbigniew Pacelt, nie sposób by³o w takim "nat³oku" pracowaæ, gdy¿ - mówi±c humorystycznie - kontrolerzy "wyrywaliby" sobie dokumenty.

Powodem "zmasowanego" sprawdzania finansów PZLA jest m.in. niedobór w bud¿ecie. Poziom wydatków za rok 2007 przekroczy³ wysoko¶æ dochodów o ponad milion z³otych. Powa¿ne w±tpliwo¶ci budzi³ równie¿ tryb zamówieñ publicznych, niep³acenie przez PZLA od paru lat podatku VAT, a tak¿e podejrzenie o z³amanie dyscypliny bud¿etowej.
Prze³ajowe ME: Polacy bez medali

autor: Polska Agencja Prasowa, 2008-12-14, 20:35, ¼ród³o: PAP

Bardzo s³abo zaprezentowa³o siê 21 polskich lekkoatletów w 15. mistrzostwach Europy w biegach prze³ajowych. W Brukseli nie zdo³ali zdobyæ - wbrew zapowiedziom - ani jednego medalu.
Najlepiej spisali siê mê¿czy¼ni w kategorii m³odzie¿owej, którzy dru¿ynowo zajêli czwarte miejsce, a w 2005 roku wywalczyli z³oty medal. Indywidualnie najwy¿ej, na dwunastej pozycji uplasowa³ siê Marcin Chabowski (Wejher Wejherowo).

- I ja, i ekipa, liczyli¶my na kilka medali. Zamierzali¶my co najmniej powtórzyæ ubieg³oroczne osi±gniêcie z hiszpañskiej miejscowo¶ci Toro, sk±d polscy lekkoatleci wrócili z czterema medalami. Niestety, tym razem nie uda³o siê z kilku powodów - powiedzia³ PAP kierownik ekipy Zbigniew Ludwichowski (AZS UWM Olsztyn).

Za najistotniejsze wymieni³ bardzo ciê¿k± trasê z ostrym 500-metrowym podbiegiem oraz zbyt ambitny pocz±tek po starcie, po którym zawodnicy nie mieli si³ utrzymania tempa.

Po raz ósmy niepokonanym pozosta³ Ukrainiec Siergiej Lebid, który na dystansie 10 km wyprzedzi³ Brytyjczyka Mo Faraha i Szweda Mustafê Mohameda (31.13).

- To nie jest moje ostatnie s³owo. Za rok stanê na starcie, by powalczyæ o dziewi±ty z³oty medal - zapowiedzia³ 33-letni Ukrainiec, który bra³ udzia³ we wszystkich piêtnastu edycjach zawodów.

W¶ród kobiet na 8 km najszybsza by³a pochodz±ca z Kenii Holenderka Hilda Kibet, a za ni± finiszowa³y Portugalki - Jessica Augusto i Ines Monteiro. Jedyna Polka Karolina Jarzyñska (Piêtka Katowice) dobieg³a na 39. pozycji.

Na szóstym miejscu sklasyfikowano dru¿ynowo polskie juniorki, z których najlepsz± by³a Katarzyna Guz (¯ak Bia³a Podlaska) - 22. lokata. Nie do pokonania okaza³y siê Brytyjki, które uplasowa³y siê na sze¶ciu czo³owych lokatach. Najszybsz± z nich by³a olimpijka Stephanie Twell, która w lipcowych mistrzostwach ¶wiata juniorów w Bydgoszczy zdoby³a z³oty medal na 1500 m.

Medali¶ci i miejsca Polaków w 15. prze³ajowych ME:
VI Pó³maraton ¦w. Miko³ajów
Przedstawiamy zdjêcia z imprezy, która dzisiaj odby³a siê w Toruniu. Na chwilê obecn± prezentujemy tylko zdjêcia ze przygotowañ i startu. W najbli¿szych godzinach pozosta³a czê¶æ zdjêæ. Mamy nadzieje, ¿e ok 80 % uczestników odnajdzie siê na zdjêciach w naszej galerii. Chcieliby¶my przypomnieæ ze zdjêcia s± w³asno¶ci± serwisu i ich autora i publikowanie bez ich wiedzy jest zabronione.


FOTO GALERIA START
poni¿ej nastêpna galeria 1012 zdjêæ tym razem z mety biegu
FOTO GALERIA META 1

I ostatnia ju¿ porcja fotografii tym razem w ilo¶ci 755 równie¿ z mety ( prawie do koñca )
FOTO GALERIA META 2
XII Bieg Niepodleg³o¶ci - Lubianka
Zapraszam do galerii zdjêæ. Jak zawsze fenomenalna jako¶æ.

http://www.lekka.eu/Lubianka2008/
Pawe³ Czapiewski w Szaghaju drugi!
Info za sport.onet.pl
Bardzo dobrze spisa³ siê w biegu na 800 m Czapiewski. Nie uda³o mu siê wprawdzie po raz trzeci z rzêdu pokonaæ mistrza olimpijskiego Kenijczyka Wilfreda Bungei (1.44,63), ale za to uzyska³ swój najlepszy wynik od sze¶ciu lat (1.44,96). Gratulacje!
Dobra passa Tomasza Majewskiego
Info za sport.onet.pl
Tomasz Majewski (AZS AWF Warszawa) w pchniêciu kul± zaj±³ w Szanghaju drugie miejsca w pierwszym mityngu Grand Prix IAAF, w którym mo¿na by³o zdobywaæ punkty do cyklu World Athletics Tour 2009.
Z³oty medalista z Pekinu Majewski (20,36) przegra³ z wicemistrzem olimpijskim Amerykaninem Christianem Cantwellem (20,84). Podopieczny Henryka Olszewskiego najd³u¿sz± odleg³o¶æ uzyska³ w pierwszej próbie. Spo¶ród sze¶ciu trzy mia³ nieudane.
W konkursie nie wzi±³ udzia³u figuruj±cy wcze¶niej na li¶cie utytu³owany Amerykanin Adam Nelson, dla którego mia³ to byæ pierwszy start od wyjazdu ze stolicy Chin.
Nominacje dla polskich lekkoatletów
Info za sport.wp.pl
Tomasz Majewski (AZS AWF Warszawa) i Marek Plawgo (Warszawianka) jako jedyni polscy sportowcy zostali nominowani do tytu³u lekkoatlety roku 2008 w Europie.
W uzasadnieniu kandydatur Europejskie Stowarzyszenie Lekkoatletyczne (EAA) podkre¶li³o tegoroczne osi±gniêcia Majewskiego (mistrz olimpijski, br±zowy medalista halowych mistrzostw ¶wiata i zwyciêzca ¦wiatowego Fina³u LA) oraz Plawgi (najlepszy europejski p³otkarz w pekiñskich igrzyskach, cz³onek sztafety 4x400 m, która zajê³a siódme miejsce w finale).

Kandydaci do tytu³u lekkoatlety roku 2008 w Europie:

Christian Malcolm (W.Brytania) 200 m
Leslie Djhone (Francja) 400 m
Jurij Borzakowski (Rosja) 800 m
Mehdi Baala (Francja) 1500 m
Viktor Rothlin (Szwajcaria) maraton
Mahiedine Mekhissi-Benabbad (Francja) 3000 m/prz
Ladji Doucoure (Francja) 110 m pp³
Marek Plawgo (Polska) 400 m pp³
Andriej Silnow (Rosja) wzwy¿
Jewgieni £ukianienko (Rosja) tyczka
Luis Felipe Meliz (Hiszpania) w dal
Nelson Evora (Portugalia) trójskok
Tomasz Majewski (Polska) kula
Gerd Kanter (Estonia) dysk
Primoz Kozmus (S³owenia) m³ot
Andreas Thorkildsen (Norwegia) oszczep
Andriej Krawczenko (Bia³oru¶) 10-bój
Francisco Fernandez (Hiszpania) chód 20 km
Alex Schwazer (W³ochy) chód 50 km

Kandydatki do tytu³u lekkoatletki roku 2008 w Europie:

Jeanette Kwakye (W.Brytania) 100 m
Muriel Hurtis-Houairi (Francja) 200 m
Christine Ohuruogu (W.Brytania) 400 m
Swiet³ana Kliuka (Rosja) 800 m
Irina Liszczynska (Ukraina) 1500 m
Elvan Abeylegesse (Turcja) 5000/10000 m
Constantina Tomescu (Rumunia) maraton
Gulnara Samitowa-Ga³kina (Rosja) 3000 m/prz
Sarah Claxton (W.Brytania) 100 m pp³
Tasha Danvers (W.Brytania) 400 m pp³
Tia Hellebaut (Belgia) wzwy¿/5-bój
Blanka Vlasic (Chorwacja) wzwy¿
Jelena Isinbajewa (Rosja) tyczka
Tatiana Lebiediewa (Rosja) w dal/trójskok
Natalia Michniewicz (Bia³oru¶) kula
Olena Antonowa (Ukraina) dysk
Aksana Miankowa (Bia³oru¶) m³ot
Barbora Spotakova (Czechy) oszczep
Natalia Dobrynska (Ukraina) 7-bój
Olga Kaniskina (Rosja) chód 20 km
M³odzie¿owe Mistrzostwa Polski w Grudzi±dzu
13 i 14 wrze¶nia mieli¶my okazjê ¶ledziæ zmagania ponad 500 m³odych sportowców z ca³ej Polski o Puchar PKOI. Jednym z najlepszych zawodników okaza³ siê Artur Noga, p³otkarz, uzyskuj±c rewelacyjny wynik 13,37.
Mamy z³oto

Mamy z³oto. Oto dziêki komu. Tomasz Majewski
Kolejna seria zdjêæ
A oto kolejna seria zdjeæ z Mistrzostw Polski Juniorów w Toruniu.
Zapraszamy do ogl±dania bo jest tam kilka ciekawych i dobrej jako¶ci ujêæ

Link w " czytaj wiecej " czyli poni¿ej
Stron 2 z 46 < 1 2 3 4 5 > >>
Login
Nick

HasoNie jeste zarejestrowany?
Kliknij tutaj aby to zmieni.

Zapomniae haso?
Popro o nowe tutaj.
Losowe zdjcie
IMG_0266001.jpg
IMG_0266001.jpg
MP w triathlonie
Shoutbox
Musisz by zalogowany by mc pisa w shoutboxie.

Qesy54DMoo
14/09/2014 18:32
[url=http://www.escrimequ
ebec.qc.ca/pic/nike-free-
3.html]nike free 3[/url] [url=http://pdx.com.tr/im
ages/nike-free-3.html]nik
e free 3[/url] [url=http://kameracantasi
.com/images/nik


Qesy54DMoo
14/09/2014 03:04
[url=http://www.friendsof
carterbarron.org/video/fa
ke-ray-bans-for-kids.html
]fake ray bans for kids[/url]


Qesy54DMoo
14/09/2014 01:34
[url=http://www.lnyp.org/
misc/free-ray-ban-vector.
html]free ray ban vector[/url]


Qesy54DMoo
13/09/2014 21:04
[url=http://www.flinnsflo
wers.com/mailinglist/fake
-ray-bans-for-cheap.html]
fake ray bans for cheap[/url]


Qesy54DMoo
13/09/2014 17:34
[url=http://wilhos.com/im
ages/designer-louis-vuitt
on.html]designer louis vuitton[/url] [url=http://cumminsengine
ering.com/images/hermes-b
irkin-uk.html]hermes birkin uk[/url] [url=http:


Archiwum
POLECA - LEKKOATLETYKA.com.pl

.profesjonalna fotografia sportowa.


Copyright © 2001-2007
Stronê monitoruje stat24

Number of online users in last 3 minutes Number of online users in last 3 minutes