Strona g³ówna · FORUM · FOTO galeria · Wyniki zawodów · Download ( wyniki ) · Dodaj newsaLipiec 22 2018 08:21:51
Nawigacja
Strona g³ówna
FORUM
FOTO galeria
Wyniki zawodów
Download ( wyniki )
Kontakt
Szukaj

Dodaj newsa
Dodaj link
FAQ
Uytkownikw Online
Goci Online: 2
Brak uytkownikw Online

Zarejestrowanych: 32530
Ostatni zarejestrowany: GetSpetle
Memoria³ Skolimowskiej
Z inicjatywy trenera Krzysztofa Kaliszewskiego i Szymona Zió³kowskiego (mistrza olimpijskiego 2000 i mistrza ¶wiata 2001) trwaj± przygotowania do organizacji Memoria³u Kamili Skolimowskiej, niedawno zmar³ej z³otej medalistki w rzucie m³otem z igrzysk w Sydney.
By³yby to dwa konkursy - kobiecy i mêski - z udzia³em czo³ówki ¶wiatowej w tej specjalno¶ci. Koszt przedsiêwziêcia powinien wynie¶æ - wstêpnie licz±c - oko³o 50 tysiêcy z³otych, przy za³o¿eniu, ¿e zawody zostan± dofinansowane przez Polski Komitet Olimpijski i warszawskie miejskie Biuro Sportu.

Szymon Zió³kowski, który wczoraj odlecia³ wraz z trenerem Kaliszewskim na obóz do RPA, jest przekonany, ¿e czo³owi m³ociarze i m³ociarki ¶wiata zgodz± siê wystartowaæ w Memoriale Skolimowskiej nie bior±c honorariów.

Realny mo¿e byæ wystêp medalistek i medalistów olimpijskich z Pekinu: Bia³orusinki Aksony Miankowej (z³oto), Kubanki Yipsi Moreno (srebro)oraz S³oweñca Primo¿a Kozmusa (z³oto) Wêgra Krisztiana Parsa (srebro po dyskwalifikacji dwójki m³ociarzy bia³oruskich).
Na pewno zdecydowa³aby siê wyst±piæ mistrzyni ¶wiata 2007 Niemka Betty Heidler oraz dwukrotna mistrzyni ¶wiata juniorek S³owenka Ivana Brkljaciæ i kilka innych czo³owych zawodniczek, w³±cznie z Anit± W³odarczyk, szóst± w olimpijskim finale. W³odarczyk i jej trener Czes³aw Cybulski, przebywaj±cy obecnie na Teneryfie, uznali pomys³ zorganizowania Memoria³u za znakomity. Anita bêdzie gotowa do startu od pocz±tku sezonu letniego.

Zdaniem prezesa Warszawsko-Mazowieckiego Zwi±zku Lekkoatletycznego Tadeusza Pietrewicza, Memoria³ mo¿na by³oby przeprowadziæ 2 maja na stadionie sto³ecznego Or³a. Tymczasem warszawski klub Skra, którego barwy reprezentowa³a Kamila, zamierza zbudowaæ jej pomnik obok stadionu przy Wawelskiej. Rodzice zmar³ej mistrzyni postanowili tymczasem oddaæ na licytacjê jej z³oty medal olimpijski i ca³y przychód przeznaczyæ na szlachetny cel, jakim by³oby op³acenie kosztów leczenia m³odego, utalentowanego sportowca, by móg³ wznowiæ treningi.
Oceny
Tylko dla zalogowanych..

Zaloguj si lub zarejestruj by mc ocenia.

Brak ocen.
Login
Nick

HasoNie jeste zarejestrowany?
Kliknij tutaj aby to zmieni.

Zapomniae haso?
Popro o nowe tutaj.
Losowe zdjcie
omm0725_062037.jpg
omm0725_062037.jpg
OOM Szczecin - Dzieñ Pierwszy
Shoutbox
Musisz by zalogowany by mc pisa w shoutboxie.

Qesy54DMoo
14/09/2014 18:32
[url=http://www.escrimequ
ebec.qc.ca/pic/nike-free-
3.html]nike free 3[/url] [url=http://pdx.com.tr/im
ages/nike-free-3.html]nik
e free 3[/url] [url=http://kameracantasi
.com/images/nik


Qesy54DMoo
14/09/2014 03:04
[url=http://www.friendsof
carterbarron.org/video/fa
ke-ray-bans-for-kids.html
]fake ray bans for kids[/url]


Qesy54DMoo
14/09/2014 01:34
[url=http://www.lnyp.org/
misc/free-ray-ban-vector.
html]free ray ban vector[/url]


Qesy54DMoo
13/09/2014 21:04
[url=http://www.flinnsflo
wers.com/mailinglist/fake
-ray-bans-for-cheap.html]
fake ray bans for cheap[/url]


Qesy54DMoo
13/09/2014 17:34
[url=http://wilhos.com/im
ages/designer-louis-vuitt
on.html]designer louis vuitton[/url] [url=http://cumminsengine
ering.com/images/hermes-b
irkin-uk.html]hermes birkin uk[/url] [url=http:


Archiwum
POLECA - LEKKOATLETYKA.com.pl

.profesjonalna fotografia sportowa.


Copyright © 2001-2007
Stronê monitoruje stat24

Number of online users in last 3 minutes Number of online users in last 3 minutes