Strona g³ówna · FORUM · FOTO galeria · Wyniki zawodów · Download ( wyniki ) · Dodaj newsaLipiec 22 2018 08:19:32
Nawigacja
Strona g³ówna
FORUM
FOTO galeria
Wyniki zawodów
Download ( wyniki )
Kontakt
Szukaj

Dodaj newsa
Dodaj link
FAQ
Uytkownikw Online
Goci Online: 1
Brak uytkownikw Online

Zarejestrowanych: 32530
Ostatni zarejestrowany: GetSpetle
Prawda zwycie¿y³a ( jak zawsze )

Szymon Zió³kowski ju¿ podczas igrzysk w Pekinie przypuszcza³, ¿e dwaj Bia³orusini rzucaj±cy m³otem - Wadim Diewiatowski oraz Iwan Tichon zostan± pozbawieni medali. W czwartek tak± decyzjê podj±³ Miêdzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl).

Diewiatowski musi zwróciæ srebrny medal, a Tichon br±zowy. Otrzymaj± je - odpowiednio - Wêgier Krisztian Pars i Japoñczyk Koji Murofushi. Natomiast Zió³kowski awansowa³ na pi±t± pozycjê.

- Przypuszcza³em, delikatnie mówi±c, ¿e sprawiedliwo¶æ musi wreszcie zwyciê¿yæ. Wspomina³em ju¿ w czerwcu, ¿e gdzie¶ musz± zostaæ przy³apani. Jak nie przed igrzyskami, to w Pekinie. Dla trzykrotnego mistrza ¶wiata Iwana ta wpadka jest kompromitacj±, a Wadim ma do¿ywotni± dyskwalifikacjê, gdy¿ mia³ ju¿ pozytywny wynik kontroli w 2000 roku przed startem w Sydney, gdzie zdoby³em z³oty medal olimpijski - powiedzia³ Zió³kowski, który przebywa na obozie w OPO "Cetniewo" we W³adys³awowie.

Jego zdziwienie wzbudzi³ sposób przygotowywania siê do olimpiady Tichona. - Nikt przy zdrowych zmys³ach nie siedzi w kraju, rezygnuj±c z udzia³u w mityngach i tym samym zarobienia pieniêdzy. Tymczasem Iwan wystartowa³ w sezonie tylko w mistrzostwach Bia³orusi, uzyskuj±c najlepszy wynik na ¶wiecie 84,51, a potem dopiero w kwalifikacjach do fina³u pekiñskiego konkursu - wspomnia³ popularny w lekkoatletycznym ¶rodowisku "Zió³ek".

Zawodnik AZS Poznañ, wraz z grup± zagranicznych kolegów swej konkurencji, zamierza pój¶æ dalej. - Chcemy wyst±piæ do IAAF z wnioskiem, by doprowadzi³o do ponownego sprawdzenia próbek Tichona i Diewiatowskiego z ostatnich mistrzostw ¶wiata. Mnie szczególnie interesuj± te z 2005 roku, kiedy to w Helsinkach sta³em z t± dwójk± Bia³orusinów na podium. Byæ mo¿e now± metod± badañ zweryfikuje siê wyniki zarówno z 2005 roku, jak i z 2007, a tak¿e z ateñskich igrzysk - zapowiedzia³ Zió³kowski.

Jak podkre¶li³, jemu oraz innym zawodnikom zale¿y na tym, aby konkurencja rzutu m³otem nie kojarzy³a siê kibicom z dopingiem i nieczyst± rywalizacj±. - Jest oczywiste, ¿e po wpadce Tichona rodz± siê teraz podejrzenia, i¿ te trzy medale mistrzostw ¶wiata i srebrny z Aten s± ska¿one dopingiem.

Tichon i Diewiatowski dostarczyli MKOl obszerne wyja¶nienia, z których "boki zrywa³" Zió³kowski. - ¦mia³em siê d³ugo i do ³ez, jak w super kabarecie, gdy czyta³em liniê obrony Bia³orusinów. Szczególnie rozbawi³a mnie informacja, ¿e ich dwumiesiêczna wstrzemiê¼liwo¶æ seksualna przed igrzyskami przyczyni³a siê do podniesienia poziomu testosteronu, a tak¿e zwiêkszenie spo¿ycia owoców morza - skomentowa³.

Zió³kowski tak¿e wcze¶niej zapowiedzia³, ¿e pójdzie pod drzwi Bia³orusina Piotra Zajcewa i zrobi... Pytany sk±d ta z³o¶æ w stosunku do trenera, z którym wspó³pracowa³ od 2004 do kwietnia tego roku, odpowiedzia³:

- No có¿, cz³owiek uczy siê na b³êdach - mogê tak to t³umaczyæ, albo innym porzekad³em - m±dry Polak po szkodzie. Wprawdzie Zajcew nigdy nie zaproponowa³ mi niedozwolonego wspomagania, ale realizuj±c jego plany szkoleniowe nie widzia³em efektów pracy, i to bardzo ciê¿kiej. W kwietniu, jak zobaczy³em kolejn± rozpiskê, zapyta³em: czy ten plan da siê wykonaæ bez koksu? Zajcew nic nie odpowiedzia³, tylko g³upio siê u¶miechn±³ i to by³ koniec naszej wspó³pracy - wyja¶ni³ Zió³kowski.

Doda³ równie¿, ¿e ju¿ wcze¶niej mia³ zastrze¿enia co do planów jakie uk³ada³ trener, który z kolei twierdzi³, ¿e s± one bardzo dobre i sprawdzone. - Jak docieka³em, na kim s± sprawdzone bez u¿ycia koksu, nigdy nie odpowiedzia³, a tylko u¶miecha³ siê. Przypomnê, ¿e Piotr Zajcew, który od paru miesiêcy zapad³ siê pod ziemiê, przez osiem lat, do igrzysk w Atenach, prowadzi³ Diewiatowskiego.
Oceny
Tylko dla zalogowanych..

Zaloguj si lub zarejestruj by mc ocenia.

Brak ocen.
Login
Nick

HasoNie jeste zarejestrowany?
Kliknij tutaj aby to zmieni.

Zapomniae haso?
Popro o nowe tutaj.
Losowe zdjcie
IMG_0497001.jpg
IMG_0497001.jpg
MP w triathlonie
Shoutbox
Musisz by zalogowany by mc pisa w shoutboxie.

Qesy54DMoo
14/09/2014 18:32
[url=http://www.escrimequ
ebec.qc.ca/pic/nike-free-
3.html]nike free 3[/url] [url=http://pdx.com.tr/im
ages/nike-free-3.html]nik
e free 3[/url] [url=http://kameracantasi
.com/images/nik


Qesy54DMoo
14/09/2014 03:04
[url=http://www.friendsof
carterbarron.org/video/fa
ke-ray-bans-for-kids.html
]fake ray bans for kids[/url]


Qesy54DMoo
14/09/2014 01:34
[url=http://www.lnyp.org/
misc/free-ray-ban-vector.
html]free ray ban vector[/url]


Qesy54DMoo
13/09/2014 21:04
[url=http://www.flinnsflo
wers.com/mailinglist/fake
-ray-bans-for-cheap.html]
fake ray bans for cheap[/url]


Qesy54DMoo
13/09/2014 17:34
[url=http://wilhos.com/im
ages/designer-louis-vuitt
on.html]designer louis vuitton[/url] [url=http://cumminsengine
ering.com/images/hermes-b
irkin-uk.html]hermes birkin uk[/url] [url=http:


Archiwum
POLECA - LEKKOATLETYKA.com.pl

.profesjonalna fotografia sportowa.


Copyright © 2001-2007
Stronê monitoruje stat24

Number of online users in last 3 minutes Number of online users in last 3 minutes