Strona g³ówna · FORUM · FOTO galeria · Wyniki zawodów · Download ( wyniki ) · Dodaj newsaLipiec 22 2018 08:33:18
Nawigacja
Strona g³ówna
FORUM
FOTO galeria
Wyniki zawodów
Download ( wyniki )
Kontakt
Szukaj

Dodaj newsa
Dodaj link
FAQ
Uytkownikw Online
Goci Online: 3
Brak uytkownikw Online

Zarejestrowanych: 32530
Ostatni zarejestrowany: GetSpetle
Witaj
Uwaga: Wszystkie zamieszczone zdjêcia chronione s± prawem autorskim. Publikacja wymaga zgody Redakcji.

Szukamy sponsorów, osób prywatnych firm, które zechc± pomóc finansowo w istnieniu strony i jej rozwoju
Najnowsze News'y v1.12
(Pod)pisanki medalistów z Pekinu [0 Komentarzy | 425 Czyta] | Miedzywojewódzkie Mistrzostwa w Biegach Prze³ajowych - Swornegacie [0 Komentarzy | 678 Czyta] | Z³oty Majewski plus dwa br±zy na HME [0 Komentarzy | 594 Czyta] | Memoria³ Skolimowskiej [0 Komentarzy | 568 Czyta] | Cztery medale na HME ?? [0 Komentarzy | 567 Czyta] | K³opoty Ejdis przed HME [0 Komentarzy | 541 Czyta] | Zmar³a Kamila Skolimowska [0 Komentarzy | 693 Czyta] | XXVI Bieg Chomiczówki i IV Puchar Bielan [0 Komentarzy | 779 Czyta] | Polscy medali¶ci bez pomocy; "jestem za³amany" [0 Komentarzy | 900 Czyta] | Prawda zwycie¿y³a ( jak zawsze ) [0 Komentarzy | 854 Czyta] |
(Pod)pisanki medalistów z Pekinu
Nasi olimpijczycy z Pekinu – lekkoatleta Tomasz Majewski (zdoby³ z³oto w pchniêciu kul±) oraz Adam Wiercioch (szpadzista - srebrny medalista w turnieju dru¿ynowym) wspomogli akcjê Fundacji Herosi –wykonali rêcznie malowane pisanki wielkanocne, które trafi± na aukcjê.
Celem licytacji jest pomoc dla oddzia³u– przede wszystkim na zakup sprzêtu medycznego i rehabilitacyjnego, który pomo¿e dzieciom po zabiegach chirurgicznych oraz onkologicznych.

Obaj sportowcy na swoich pisankach namalowali motywy zwi±zane z uprawian± dyscyplin± - Adam Wiercioch namalowa³ szpadzistê, za¶ Majewski siebie samego w chwili pchniêcia kul± na olimpiadzie. Ten drugi opatrzy³ dodatkowo swoje dzie³o znaczkiem przywiezionym z Chin. Na ka¿dej wyj±tkowej pisance znajduje siê autograf - st±d nazwa (pod)pisanka.
Medali¶ci z Pekinu przy³±czyli siê do akcji Fundacji Herosi, podobnie jak wcze¶niej zrobili to siatkarze i siatkarki. W¶ród sportowców, którzy malowali pisanki jest m.in. Brazylijczyk Giba (siatkarz uznawany za najlepszego na ¶wiecie; aktualny Mistrz ¦wiata, z³oty i srebrny olimpijczyk), Stephane Antiga (reprezentant Francji), Miguel Falasca (reprezentant Hiszpanii, aktualny Mistrz Europy), Daniel Castellani (trener reprezentacji polski w pi³ce siatkowej mê¿czyzn), Jerzy Matlak (trener reprezentacji polski w pi³ce siatkowej kobiet), Mariusz Wlaz³y, Pawe³ Zagumny, Micha³ Winiarski, Krzysiek Ignaczak oraz reprezentanci Polski – aktualni wicemistrzowie ¶wiata, a tak¿e siatkarki „Z³otka” – dwukrotne Mistrzynie Europy (m.in. Ma³gorzata Glinka, Dorota ¦wieniewicz, Izabela Be³cik, Joanna Mirek, Aleksandra Jagie³o (Przybysz), reprezentantki polski.
Aukcja (pod)pisanek potrwa do ¦wi±t Wielkanocnych. Informacje oraz linki kieruj±ce na odpowiednie aukcje mo¿na znale¼æ na stronie Fundacji Herosi – www.herosi.eu
Miedzywojewódzkie Mistrzostwa w Biegach Prze³ajowych - Swornegacie

Mistrzostwa województwa pomorskiego i kujawsko - pomorskiego odby³y siê w Swornychgaciach.
Przepiêknie po³o¿ona miejscowo¶æ, piêkna pogoda oraz bardzo dobra organizacja i przygotowanie tras sprzyja³y bieganiu.
Niebawem relacja fotograficzna z tej imprezy
Z³oty Majewski plus dwa br±zy na HME

Do ostatniego dnia halowych mistrzostw Europy w lekkiej atletyce w Turynie reprezentacja Polski pozostawa³a bez medalu. Worek z "kr±¿kami" dla naszej ekipy rozwi±za³ mistrz olimpijski w pchniêciu kul± Tomasz Majewski. W sumie w niedzielê Polacy wywalczyli trzy medale - jeden z³oty i dwa br±zowe i w klasyfikacji medalowej uplasowa³a siê na 8. pozycji. Tê zdecydowanie wygra³a Rosja.
Na Tomasza Majewskiego mo¿na liczyæ. Nasz mistrz olimpijski w pchniêciu kul± z Pekinu jecha³ na HME w lekkiej atletyce, które odbywaj± siê w Turynie, w roli faworyta i nie zawiód³. Polak zwyciê¿y³ ze spor± przewag± nad rywalami. W swojej najlepszej próbie pchn±³ kulê na odleg³o¶æ 21,02 m. Drugi, Francuz Yves Niare osi±gn±³ 20,42 m, a zaledwie o trzy centymetry gorszy by³ Niemiec Ralf Bartels, który siêgn±³ po br±z.

Majewski wywalczy³ pierwszy medal dla naszej ekipy na tych mistrzostwach. Reprezentacja Polski na z³oty medal HME w mêskich konkurencjach czeka³a siedem lat. Na dodatek nigdy w historii na najwy¿szym stopniu tej imprezy nie stan±³ ¿aden nasz kulomiot.

Marcin Starzak zaj±³ trzecie miejsce w finale skoku w dal. Polak dwukrotnie w konkursie poprawia³ w³asny rekord Polski. Najpierw osi±gn±³ 8,10 m, poprawiaj±c poprzedni rekord o trzy centymetry. W najlepszej próbie osi±gn±³ jednak 8,18. To by³o jednak za ma³o, by wywalczy z³oty medal. Ten przypad³ Niemcowi Sebastianowi Bayerowi - 8,71. Wynik ten jest nowym rekordem Europy. Po srebro siêgn±³ jego rodak Nils Winter - 8,22.

Polska sztafeta mê¿czyzn 4x400 metrów, biegn±ca w sk³adzie: Jan Ciepiela, Marcin Marciniszyn, Jaros³aw Wasiak i Piotr Klimczak, wywalczy³a br±zowy medal. Z³oty medal wywalczyli W³osi, którzy osi±gnêli czas 3.06,68. Srebro przypad³o Brytyjczykom - 3.07,04, którzy okazali siê lepsi od Polaków. O drugim miejscu decydowa³ fotofinisz. Znakomicie na naszej ostatniej zmianie pobieg³ Klimczak, który mia³ spore straty, a zanim przej±³ pa³eczkê Polska zajmowa³a 5. miejsce.

Memoria³ Skolimowskiej
Z inicjatywy trenera Krzysztofa Kaliszewskiego i Szymona Zió³kowskiego (mistrza olimpijskiego 2000 i mistrza ¶wiata 2001) trwaj± przygotowania do organizacji Memoria³u Kamili Skolimowskiej, niedawno zmar³ej z³otej medalistki w rzucie m³otem z igrzysk w Sydney.
By³yby to dwa konkursy - kobiecy i mêski - z udzia³em czo³ówki ¶wiatowej w tej specjalno¶ci. Koszt przedsiêwziêcia powinien wynie¶æ - wstêpnie licz±c - oko³o 50 tysiêcy z³otych, przy za³o¿eniu, ¿e zawody zostan± dofinansowane przez Polski Komitet Olimpijski i warszawskie miejskie Biuro Sportu.

Szymon Zió³kowski, który wczoraj odlecia³ wraz z trenerem Kaliszewskim na obóz do RPA, jest przekonany, ¿e czo³owi m³ociarze i m³ociarki ¶wiata zgodz± siê wystartowaæ w Memoriale Skolimowskiej nie bior±c honorariów.

Realny mo¿e byæ wystêp medalistek i medalistów olimpijskich z Pekinu: Bia³orusinki Aksony Miankowej (z³oto), Kubanki Yipsi Moreno (srebro)oraz S³oweñca Primo¿a Kozmusa (z³oto) Wêgra Krisztiana Parsa (srebro po dyskwalifikacji dwójki m³ociarzy bia³oruskich).
Na pewno zdecydowa³aby siê wyst±piæ mistrzyni ¶wiata 2007 Niemka Betty Heidler oraz dwukrotna mistrzyni ¶wiata juniorek S³owenka Ivana Brkljaciæ i kilka innych czo³owych zawodniczek, w³±cznie z Anit± W³odarczyk, szóst± w olimpijskim finale. W³odarczyk i jej trener Czes³aw Cybulski, przebywaj±cy obecnie na Teneryfie, uznali pomys³ zorganizowania Memoria³u za znakomity. Anita bêdzie gotowa do startu od pocz±tku sezonu letniego.

Zdaniem prezesa Warszawsko-Mazowieckiego Zwi±zku Lekkoatletycznego Tadeusza Pietrewicza, Memoria³ mo¿na by³oby przeprowadziæ 2 maja na stadionie sto³ecznego Or³a. Tymczasem warszawski klub Skra, którego barwy reprezentowa³a Kamila, zamierza zbudowaæ jej pomnik obok stadionu przy Wawelskiej. Rodzice zmar³ej mistrzyni postanowili tymczasem oddaæ na licytacjê jej z³oty medal olimpijski i ca³y przychód przeznaczyæ na szlachetny cel, jakim by³oby op³acenie kosztów leczenia m³odego, utalentowanego sportowca, by móg³ wznowiæ treningi.
Cztery medale na HME ??
Informacja za www.onet.pl i PAP
Na cztery medale 30. halowych mistrzostw Europy w Turynie (6-8 marca) liczy pe³ni±cy obowi±zki szefa szkolenia PZLA Jacek Zamecznik. Do startu w zawodach szykuje siê 24 polskich lekkoatletów.
"Liczê na cztery medale naszych reprezentantów, w tym jedno z³oto - Tomasza Majewskiego w pchniêciu kul± i jeszcze trzy br±zowe" - prognozowa³ Jacek Zamecznik.

"Szkoda Sylwii Ejdys (WKS ¦l±sk Wroc³aw), któr± wyeliminowa³a grypa. Ona mog³a siêgn±æ po srebro. Na najni¿szym stopniu podium mo¿e stan±æ jeden z m³odych 800-metrowców Marcin Lewandowski (Ósemka Police) lub Adam Kszczot (RKS £ód¼). Równie¿ sztafeta 4x400 mê¿czyzn i Joanna Piwowarska (AZS AWF Warszawa) w skoku o tyczce maj± szanse na medal" - oceni³ Zamecznik.

Najwiêksz± niespodziank± dla szefa szkolenia PZLA jest obecno¶æ w reprezentacji 19-letniego Jana Ciepieli (Podlasie Bia³ystok). "Zaskoczeniem by³o, gdy wygra³ bieg na 400 m w halowych mistrzostwach Polski. Jako jedyny zawodnik uzyska³ w Spale wynik poni¿ej 47 sekund. To naprawdê niez³y rezultat" - podkre¶li³.

Odwa¿nie o starcie w Turynie wypowiedzia³ siê mistrz olimpijski z Pekinu. "Jadê po z³oto. Nie liczy siê wynik, a medal. Chcia³em w tym sezonie halowym pchn±æ kulê powy¿ej 21 m, uda³o siê to w Chemnitz, wiêc teraz celujê ju¿ tylko w najcenniejszy kr±¿ek" - powiedzia³ Majewski, który 27 lutego o 17 centymetrów poprawi³ halowy rekord Polski - 21,10.

O miejscu na podium my¶li równie¿ Pawe³ Czapiewski (Lubusz S³ubice). Halowy mistrz Europy z Wiednia (2002) otwarcie przyzna³ - "jadê po medal".

Jak zaznaczy³ "jestem dobrze przygotowany i wszystko jest na jak najlepszej drodze. Najgro¼niejszym rywalem bêdzie na pewno Rosjanin Jurij Borzakowski oraz Kszczot i Lewandowski. Cieszê siê jednak, ¿e w wieku 32 lat po raz pierwszy jadê na imprezê o randze mistrzowskiej miêdzynarodowej, gdzie bêdê mia³ dwóch kolegów z reprezentacji. Na pewno bêdzie ra¼niej i dodatkowo zmotywuje, a to przyniesie konkretne efekty".

Trzech Polaków wyst±pi tak¿e w konkursie skoku o tyczce -£ukasz Michalski (SL WKS Zawisza Bydgoszcz), Adam Kolasa (Sporting Miêdzyzdroje) i Mateusz Didenkow (KL Gdynia).

"Za cel stawiam sobie pokonanie wysoko¶ci nie ni¿szej ni¿ w halowych mistrzostwach kraju w Spale - 5,66" - powiedzia³ Michalski.

W tej samej konkurencji w gronie kobiet wyst±pi Joanna Piwowarska. Pod nieobecno¶æ piêciu najgro¼niejszych rywalek, w tym Anny Rogowskiej (kontuzja Achillesa) i Moniki Pyrek (nie planowa³a startu w HME) jej szanse na zdobycie medalu znacznie wzros³y.

Podopieczna Dariusza Bontruka nie chce zapeszaæ i jak podkre¶li³a, przede wszystkim chcia³aby poprawiæ rekord ¿yciowy - 4,51 i dostaæ siê do fina³u. "Nie chcê prognozowaæ co mo¿e mi taki wynik daæ, bo najwa¿niejsze by skupiæ siê na sobie i swoich skokach".

Tytu³u halowej mistrzyni Europy na dystansie 3000 m broniæ bêdzie Lidia Chojecka (Warszawianka). "Bêdzie bardzo ciê¿ko znowu stan±æ na najwy¿szym stopniu podium. Nie czujê siê na si³ach, by walczyæ o z³oto, ale na pewno zale¿y mi na tym, by wypa¶æ jak najlepiej. Najpowa¿niejsz± rywalk± bêdzie na pewno Rosjanka Anna Alminowa, która w tym roku uzyska³a czas 8.28,49. To jest kosmiczny rezultat. Mam nadziejê, ¿e w Turynie nie bêdzie tak szybko biegaæ" - powiedzia³a.

Do dwóch konkurencji - skoku w dal i trójskoku zg³oszona zosta³a Joanna Skibiñska (MKS Aleksandrów £ódzki). Halowa rekordzistka Polski w trójskoku (14,10) przyzna³a, ¿e nie spodziewa³a siê uzyskania minimów i dlatego niczego po starcie w Turynie nie oczekuje. "Podchodzê do tego na luzie, nie mam na sobie ¿adnych obci±¿eñ psychicznych i cieszê siê samym wyjazdem".

K³opoty Ejdis przed HME

Info za www.onet.pl
Sylwia Ejdys na halowe mistrzostwa Europy do Turynu chcia³a pojechaæ by zrehabilitowaæ siê za nieudany wystêp w pekiñskich igrzyskach. Szykowa³a siê na medal, ale na przeszkodzie stanê³a jej choroba. - W poniedzia³ek podjêli¶my decyzjê o rezygnacji ze startu - poinformowa³a 24-letnia biegaczka.
- Mam nadziejê, ¿e to tylko zwyk³a grypa. Ju¿ w ¶rodowym mityngu w Atenach ¼le siê czu³am, ale my¶la³am, ¿e to zwyk³e przeziêbienie. Dopiero jak przyjecha³am do Spa³y z³ama³o mnie. W niedzielê nie mog³am zasn±æ, a w poniedzia³ek lekarz przepisa³ mi antybiotyk. Nie ma sensu jechaæ do Turynu - powiedzia³a ze ³zami w oczach podopieczna Marka Adamka.

Ejdys ostatnie dni przed wyjazdem do miasta zimowych igrzysk olimpijskich 2006 mia³a spêdziæ na zgrupowaniu w Spale. - Po co mam tu siedzieæ? Jadê do domu... - zakoñczy³a.
Zawodniczka WKS ¦l±ska Wroc³aw jako jedyna lekkoatletka wype³ni³a trzy minima PZLA - na 800, 1500 i 3000 m. Ze startu na pierwszym dystansie zrezygnowa³a od razu, zastanawia³a siê nad rywalizacj± na dwóch pozosta³ych. Decyzjê mia³a podj±æ na miejscu.

- Liczy³em na to, ¿e Sylwia powalczy o srebrny medal, ale w takiej sytuacji nie ma sensu, by jecha³a - skomentowa³ pe³ni±cy obowi±zki szefa szkolenia PZLA Jacek Zamecznik.
Zmar³a Kamila Skolimowska
Mistrzyni olimpijska z Sydney w rzucie m³otem, Kamila Skolimowska nie ¿yje. Taka informacja dotar³a wieczorem ze zgrupowania w Portugalii, gdzie przebywaj± nasi lekkoatleci.
Lekkoatletka zas³ab³a podczas treningu. Wcze¶niej skar¿y³a siê na z³e samopoczucie. Mimo reanimacji i transportu do szpitala nie uda³o siê jej uratowaæ.
XXVI Bieg Chomiczówki i IV Puchar Bielan
Prezentujemy zdjêcia ( ok. 2000 ) z http://www.lekka.eu/Chomiczowka2009/
i Bielan http://www.lekka.eu/Bielany2009/


Andrzej K³ódkowski
Polscy medali¶ci bez pomocy; "jestem za³amany"

Dwaj polscy medali¶ci z Pekinu Tomasz Majewski i Piotr Ma³achowski zostali bez fizjoterapeutów. Wiêkszo¶æ specjalistów zrezygnowa³a z w³asnej woli.
- Jestem po prostu za³amany - mówi szef szkolenia PZLA Henryk Olszewski. - Ju¿ w 2007 roku stracili¶my dwóch ¶wietnych fizjoterapeutów Marka Adamskiego i Aleksanda Bieleckiego, którzy nie chcieli pracowaæ za 3200 z³otych na miesi±c. Obaj poszli pracowaæ do klubów i bardzo dobrze na tym wyszli bo zarabiaj± dwa razy tyle - ¿ali siê Olszewski.

Nasi lekkoatleci nie ukrywaj±, ¿e odej¶cie wysoko wykwalifikowanych specjalistów od odnowy biologicznej bêdzie problemem. - Brak dotychczasowych, naprawdê ¶wietnych fizjoterapeutów, to dla nas ogromna strata - stwierdza Tomasz Majewski. Jego zdaniem tej klasy fachowców za pieni±dze proponowane przez ministerstwo na pewnie siê nie znajdzie, skoro gdzie indziej mog± zarobiæ oni kilkukrotnie wiêcej.
Wiêcej w "Przegl±dzie Sportowym"
Prawda zwycie¿y³a ( jak zawsze )

Szymon Zió³kowski ju¿ podczas igrzysk w Pekinie przypuszcza³, ¿e dwaj Bia³orusini rzucaj±cy m³otem - Wadim Diewiatowski oraz Iwan Tichon zostan± pozbawieni medali. W czwartek tak± decyzjê podj±³ Miêdzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl).

Diewiatowski musi zwróciæ srebrny medal, a Tichon br±zowy. Otrzymaj± je - odpowiednio - Wêgier Krisztian Pars i Japoñczyk Koji Murofushi. Natomiast Zió³kowski awansowa³ na pi±t± pozycjê.

- Przypuszcza³em, delikatnie mówi±c, ¿e sprawiedliwo¶æ musi wreszcie zwyciê¿yæ. Wspomina³em ju¿ w czerwcu, ¿e gdzie¶ musz± zostaæ przy³apani. Jak nie przed igrzyskami, to w Pekinie. Dla trzykrotnego mistrza ¶wiata Iwana ta wpadka jest kompromitacj±, a Wadim ma do¿ywotni± dyskwalifikacjê, gdy¿ mia³ ju¿ pozytywny wynik kontroli w 2000 roku przed startem w Sydney, gdzie zdoby³em z³oty medal olimpijski - powiedzia³ Zió³kowski, który przebywa na obozie w OPO "Cetniewo" we W³adys³awowie.

Jego zdziwienie wzbudzi³ sposób przygotowywania siê do olimpiady Tichona. - Nikt przy zdrowych zmys³ach nie siedzi w kraju, rezygnuj±c z udzia³u w mityngach i tym samym zarobienia pieniêdzy. Tymczasem Iwan wystartowa³ w sezonie tylko w mistrzostwach Bia³orusi, uzyskuj±c najlepszy wynik na ¶wiecie 84,51, a potem dopiero w kwalifikacjach do fina³u pekiñskiego konkursu - wspomnia³ popularny w lekkoatletycznym ¶rodowisku "Zió³ek".

Zawodnik AZS Poznañ, wraz z grup± zagranicznych kolegów swej konkurencji, zamierza pój¶æ dalej. - Chcemy wyst±piæ do IAAF z wnioskiem, by doprowadzi³o do ponownego sprawdzenia próbek Tichona i Diewiatowskiego z ostatnich mistrzostw ¶wiata. Mnie szczególnie interesuj± te z 2005 roku, kiedy to w Helsinkach sta³em z t± dwójk± Bia³orusinów na podium. Byæ mo¿e now± metod± badañ zweryfikuje siê wyniki zarówno z 2005 roku, jak i z 2007, a tak¿e z ateñskich igrzysk - zapowiedzia³ Zió³kowski.

Jak podkre¶li³, jemu oraz innym zawodnikom zale¿y na tym, aby konkurencja rzutu m³otem nie kojarzy³a siê kibicom z dopingiem i nieczyst± rywalizacj±. - Jest oczywiste, ¿e po wpadce Tichona rodz± siê teraz podejrzenia, i¿ te trzy medale mistrzostw ¶wiata i srebrny z Aten s± ska¿one dopingiem.

Tichon i Diewiatowski dostarczyli MKOl obszerne wyja¶nienia, z których "boki zrywa³" Zió³kowski. - ¦mia³em siê d³ugo i do ³ez, jak w super kabarecie, gdy czyta³em liniê obrony Bia³orusinów. Szczególnie rozbawi³a mnie informacja, ¿e ich dwumiesiêczna wstrzemiê¼liwo¶æ seksualna przed igrzyskami przyczyni³a siê do podniesienia poziomu testosteronu, a tak¿e zwiêkszenie spo¿ycia owoców morza - skomentowa³.

Zió³kowski tak¿e wcze¶niej zapowiedzia³, ¿e pójdzie pod drzwi Bia³orusina Piotra Zajcewa i zrobi... Pytany sk±d ta z³o¶æ w stosunku do trenera, z którym wspó³pracowa³ od 2004 do kwietnia tego roku, odpowiedzia³:

- No có¿, cz³owiek uczy siê na b³êdach - mogê tak to t³umaczyæ, albo innym porzekad³em - m±dry Polak po szkodzie. Wprawdzie Zajcew nigdy nie zaproponowa³ mi niedozwolonego wspomagania, ale realizuj±c jego plany szkoleniowe nie widzia³em efektów pracy, i to bardzo ciê¿kiej. W kwietniu, jak zobaczy³em kolejn± rozpiskê, zapyta³em: czy ten plan da siê wykonaæ bez koksu? Zajcew nic nie odpowiedzia³, tylko g³upio siê u¶miechn±³ i to by³ koniec naszej wspó³pracy - wyja¶ni³ Zió³kowski.

Doda³ równie¿, ¿e ju¿ wcze¶niej mia³ zastrze¿enia co do planów jakie uk³ada³ trener, który z kolei twierdzi³, ¿e s± one bardzo dobre i sprawdzone. - Jak docieka³em, na kim s± sprawdzone bez u¿ycia koksu, nigdy nie odpowiedzia³, a tylko u¶miecha³ siê. Przypomnê, ¿e Piotr Zajcew, który od paru miesiêcy zapad³ siê pod ziemiê, przez osiem lat, do igrzysk w Atenach, prowadzi³ Diewiatowskiego.
Stron 1 z 46 1 2 3 4 > >>
Login
Nick

HasoNie jeste zarejestrowany?
Kliknij tutaj aby to zmieni.

Zapomniae haso?
Popro o nowe tutaj.
Losowe zdjcie
Gruczno 6.JPG
Gruczno 6.JPG
Mistrzostwa woj. kujawsko - pomorskiego
Shoutbox
Musisz by zalogowany by mc pisa w shoutboxie.

Qesy54DMoo
14/09/2014 18:32
[url=http://www.escrimequ
ebec.qc.ca/pic/nike-free-
3.html]nike free 3[/url] [url=http://pdx.com.tr/im
ages/nike-free-3.html]nik
e free 3[/url] [url=http://kameracantasi
.com/images/nik


Qesy54DMoo
14/09/2014 03:04
[url=http://www.friendsof
carterbarron.org/video/fa
ke-ray-bans-for-kids.html
]fake ray bans for kids[/url]


Qesy54DMoo
14/09/2014 01:34
[url=http://www.lnyp.org/
misc/free-ray-ban-vector.
html]free ray ban vector[/url]


Qesy54DMoo
13/09/2014 21:04
[url=http://www.flinnsflo
wers.com/mailinglist/fake
-ray-bans-for-cheap.html]
fake ray bans for cheap[/url]


Qesy54DMoo
13/09/2014 17:34
[url=http://wilhos.com/im
ages/designer-louis-vuitt
on.html]designer louis vuitton[/url] [url=http://cumminsengine
ering.com/images/hermes-b
irkin-uk.html]hermes birkin uk[/url] [url=http:


Archiwum
POLECA - LEKKOATLETYKA.com.pl

.profesjonalna fotografia sportowa.


Copyright © 2001-2007
Stronê monitoruje stat24

Number of online users in last 3 minutes Number of online users in last 3 minutes